Ochrona danych osobowych

W Indywidualnej Praktyce Lekarskiej w miejscu wezwania ORTOST Erasmus Cremers priorytetem jest ochrona danych osobowych pacentów.

Zapoznaj się z:

Proszę o szczególne zapoznanie się z następującymi punktami:

  • Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • W trakcie wizyty masz prawo by była z tobą inna osoba w gabinecie, w takim przypadku jednoznacznie upoważniasz tą osobę do jednorazowego częściowego dostępu do Twoich danych osobowych oraz zaczerpnięcia informacji medycznych które będą przekazane podczas wizyty. Jeżeli nie życzysz sobie by twoje dane osobiste i medyczne były słyszane przez osoby trzecie należy wejść do gabinetu samemu.
  • Przychodząc do gabinetu i podając swoje dane lekarzowi jednoznacznie upoważniasz Administratora danych (tj. lekarza) do ich gromadzenia – zgoda wynika z zachowania, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę korzystania z usług medycznych, co jest jednoznaczne z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (udzielana jest zgoda tzw. konkludentna)